• 5a1d02d9263d34a761f5058fba99cef3
 • acf25ab88c61f3ac9311c8bfc11df55d23
 • 9784a5d4a9c50c4b37fa86ee5f472f2769
 • ac146d093014011763962c7c6611a7f053
 • eb2af958af26a1d6d16b442d0d18a792
 • aebf28d04c5d51be2acba3ad75678803
 • DSC_0668_95e3c9e16a
 • _20210120_102036_6350b7452e
 • DSC_1500_6d39ac691d
 • DSC_1705_0e3625dacb
 • DSC_1764_cfb8e36a1e
 • DSC_1846__1__b8b914195d
 • DSC_1837__1__f4f6573545
 • IMG_20201218_162234_e792cd4299
 • IMG_20210204_153153_ccd41c1c5f
 • IMG_20210204_153415_9debbfcb1b
 • IMG_20210222_101238_8e00b020f4
 • _20210222_102219_1cc64c3e40
 • IMG_20210222_101356_5c92456c0c
 • IMG_20210222_101547_a15981f3c8
 • IMG_20210222_101952_93c8a13ab0
 • IMG_20210222_104026_224f4548d7
 • DSC_1329_b83ae9df53
 • DSC_1342_9bb07b1e8e
 • DSC_4383_a6cda39824
 • DSC_1885_6dcae51a6e
 • DSC_1448_1dbf6560b1
 • DSC_2408_9c79f01e1e
 • IMG_20210317_095409_f685669adb
 • z2419906509804_3e326ed138bea45be10a9bb8805fec78_893ae7d897
 • z2419909913159_d4eed8c89b84c6193978c9082f555a56_703180a5b6
 • z2419910194243_32f44feb61240ef7b36d479464a5a09e_8def63c763
 • Giai_nhi_chay_tiep_suc_520a964a73
 • Giai_nhi_tro_choi_Vd_2b1fc29845
 • z2673876515864_84df3e661409be881055f3bb487ac3d5_0b436842a2
 • z2724378334647_740bc5c14cea4f5431d07a71d1ebe091_af0678592f
ĐC: Hữu Hoà - Thanh Trì - Hà Nội
 • DSC_8070
 • IMG_20170818_19072680
 • IMG_20170925_120811
 • acf25ab88c61f3ac9311c8bfc11df55d
 • e717d035d08d91e11c9de6e147e699fa
 • IMG_20180209_090445
 • IMG_20180208_100512
 • 8887fd97d173e2d45ab304156dbd7b26
 • IMG-0517
 • 9784a5d4a9c50c4b37fa86ee5f472f27
 • 317437cd49b9cc0b863847836caae668
 • IMG20180208105503
 • 701ecd5719926c14ccf7f6e326af9237
 • 16a6e98d75aa826b8eccdd88680d3aee
 • 57e63d5afc7ea42b722b9f93089b72e5
 • ac146d093014011763962c7c6611a7f0
 • 096639a522b9879bae9ebde50500bafe
 • 7a3353b201be011eed45d5326b56c07a
 • IMG_Tet_Tan_Suu_tang_qua_d6e16ebd01
 • IMG_Tet_Tan_Suu_7cb84232c7
 • GIAO_NHaN_TP_bb0c2824e9
 • CHe_BIeN_BuA_TRuA_fd08bb811d
 • LoP_HoC_HaNH_PHuC_29bc92d2e4
 • _20210120_102036_e3e2b7452e
 • DSC_1479_6fc3234551
 • DSC_1500_c9ea5c691d
 • DSC_1676_aa0705d3fb
 • DSC_1705_3ec845dacb
 • DSC_1712_64b54dc507
 • DSC_1752_20e8bfb0cf
 • DSC_1759_20e73b1bd1
 • DSC_1766_0f817e5648
 • DSC_1764_114e336a1e
 • DSC_1846__1__58ab94195d
 • DSC_1854__1__5a6ca6cd8f
 • IMG_20201218_162234_d3c23d4299
 • IMG_20210204_153143_cda3491762
 • IMG_20210204_153153_b94acc1c5f
 • IMG_20210204_153147_9e5ef47e40
 • IMG_20210204_153415_33363fcb1b
 • IMG_20210204_153424_5e3584257a
 • IMG_20210204_153428__1__80933f0c4c
 • IMG_20210204_153432_64b416ec8d
 • DSC_1837__1__a533473545
 • _20210222_102219_b1ac6c3e40
 • IMG_20210222_101238_94b43020f4
 • IMG_20210222_101449_c03fa1c810
 • IMG_20210222_101504_a16329a9b9
 • IMG_20210222_101356_ba22a56c0c
 • IMG_20210222_101547_81a371f3c8
 • IMG_20210222_101935_bbe5c21c66
 • IMG_20210222_101636_11955768bc
 • IMG_20210222_102047_d8c240b342
 • IMG_20210222_101952_9e9c413ab0
 • DSC_2123_c1f312a04f
 • DSC_1342_e9af9b1e8e
 • DSC_1320_9edf2a0b3b
 • DSC_1329_82aec9df53
 • IMG_20210222_103749_0dfdcfeb27
 • IMG_20210222_104026_2749b548d7
 • IMG_20210222_103705_837cbecf09
 • DSC_1345_fb060eac95
 • DSC_2239_694f6feb18
 • DSC_2241_67b594e331
 • _20210311_095516_c2fccb22c3
 • DSC_2265_174c5b8f90
 • DSC_2269_36455a4d21
 • DSC_2323_d648802bf4
 • DSC_2321_c327d0368e
 • DSC_2328_3cc62c0da1
 • DSC_2332_f9e98224dd
 • DSC_2336_45e98e93e1
 • DSC_2337_1588005e3a
 • DSC_2340_dfbc5e26b4
 • DSC_2343_9497bf6bdc
 • DSC_2345_54e3ed2420
 • IMG_20210315_111228_c280b425fa
 • DSC_2352_54e3e195d7
 • DSC_2356_e2fb8f8a42
 • DSC_2398_5237e89bda
 • DSC_2405_dd8c196db7
 • DSC_2397_0d4132bc87
 • DSC_2408_aefad01e1e
 • DSC_2411_1e6b1a1712
 • Hoa_san_truong_a6f8a1dcd3
 • DSC_2420_a298d9b49f
 • IMG_20210317_095326_ed9ddaffe5
 • IMG_20210317_095409_640d169adb
 • IMG20210317093141_8b016a0b59
 • Nha_tre_D2_5be545e51e
 • Lop_D2_aced0fcc04
 • DSC_2446_53036b9b61
 • DSC_2448_661f4efc74
 • DSC_2448__1__98e8b6e179
 • DSC_2450_351d4e835a
 • DSC_2451_84b15fec65
 • DSC_2459__1__e3be6a0671
 • DSC_2459_c540c42807
 • DSC_2462_58cbca7d2c
 • IMG_7825_4ff18a344e
 • DSC_2469_d4e2fd3852
 • DSC_2477_e8d188b4b9
 • Wuta_20210324_101218_70dcfe745b
 • Wuta_20210324_100932_6f99a0783e
 • IMG_20210323_090901_04af890b50
 • z2406906281369_8adbeeb9068efb0e4e6ff4f3e7f97fe0_ce9d0b045a
 • z2396377370421_51754c847aa4e600fba2e08ad73a376a_80fbe4f59f
 • z2396377382968_29bb92e97508977ccbfa7058cc706c1d_7d9d5d490b
 • z2406906314792_f748c42ed59367628ce36804a7ae9396_0268f968dd
 • z2419905790817_d448ceded9427679c6dddfe0f95f8aea_dba20d0384
 • z2406906296617_067d2c15810f070c200122db3793a65c_348939cf88
 • z2419905830267_0108783791e2555c05c2d17b373d2fe3_641774974a
 • z2419905893472_212ced83a984f13bff9bb9aedd766f36_82ce6b1580
 • z2419906014397_d411159924d34b18f5ffa1b3d2e80a5f_e4b439c330
 • z2419906031872_0853366c9768d23afabb3536c761721b_33ee2fe2d0
 • z2419906063336_ee75094ca308acfe382018e94cc77f02_342abdd2af
 • z2419906317158_0c519305e566d6df55fe77c24b9f329a_a0ae72a39a
 • z2419906397914_cc7b87fbd2d02d3b2b4b52f00dfb7b67_2c4d342460
 • z2419906422763_1b8181860c54a92dfea90a77bb93eef9_14648b36ff
 • z2419906432499_0750e3b1e81a58a9b98f2ec3fbaeaf2f_69eb331fb3
 • z2419906486343_93fe9c3b8dd4d4f914f1c88b56109585_447b32a896
 • z2419906509804_3e326ed138bea45be10a9bb8805fec78_7f4b47d897
 • z2419906499865_111c6d7ab14a935f1a772bffd3c53e9a_32b2e22376
 • z2419909849218_0bd0a6f3d2aceddd36ff8e9cc94795e2_edef5ae453
 • z2419909865641_d71d6095b52df2267727c11391822bb8_307da5e3eb
 • z2419909913159_d4eed8c89b84c6193978c9082f555a56_47b1f0a5b6
 • z2419909922559_d934eb47193b6f6d0ed2855b092bfe1a_58b1ca9e6c
 • z2419909856902_8e1a96851905435e80ec0e002a5199d1_34f1424c27
 • z2419909939095_674f44185c03c38bc7fea7874c157376_0182b3cb94
 • z2419909990783_001371b4ebb311508acf7681dd8e4785_06821c68fe
 • z2419909948998_82ef52f89354386e5c585ba781491280_917c92dd89
 • z2419910194243_32f44feb61240ef7b36d479464a5a09e_dad4d3c763
 • z2420222884553_3cd3f84d7a146b86f715c661777b9848_942fcff313
 • z2420222885824_4b96337c9e2e567e19e55fdf013d1844_1511ecafad
 • z2420222889056_96121ad2172d56c4e789aafd79dabb5d_28b126a66e
 • z2420222904833_1f84a6a122b5b2ffb9630254c4c3eafb_0a5721b934
 • z2420222892988_40030f689a28669ac8c2e1818db7e5e5_1a4c80eef8
 • Giai_nhi_chay_tiep_suc_d387064a73
 • Giai_nhi_tro_choi_Vd_5ef5629845
 • z2673876515864_84df3e661409be881055f3bb487ac3d5_fe6ef842a2
Tin tức nổi bật
RỘN RÀNG LỄ HỘI HALLOWEEN HUYỀN BÍ CỦA TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỮU HÒA

Hằng năm cứ vào ngày 31/10, trẻ em và người lớn trên khắp thế giới lại háo hức chào đón lễ hội Halloween hay còn gọi là lễ hội hóa trangLễ hội Halloween là một trong những hoạt động nhằm mang đến cho các bé những trải nghiệm văn hóa thú vị. Thông điệp mà nhà trường, cô giáo gửi đến sẽ giúp các con luôn biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh.

TRƯỜNG MN XÃ HỮU HÒA CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930- 20/10/2021)

   Được sự chỉ đạo, định hướng của Chi bộ, chính quyền nhà trường, chiều 20/10/2021 Công đoàn trường Mầm non xã Hữu Hòa tưng bừng tổ chức buổi gặp mặt qua zoom nhân kỉ niệm 91 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10 và tọa đàm về nội dung kỹ năng tự tin thuyết trình cho GV- NV. Với sự có mặt của 100% công đoàn viên nhà trường, buổi toạ đàm đã thành công ngoài mong đợi, hiện lên trên gương mặt các đồng chí niềm hân hoan, phấn khởi, đặc biệt trau dồi cho bản thân những kinh nghiệm được đồng nghiệp chia sẻ về sự tự tin.

Hoạt động tạo hình “Làm thiệp 20-10 tặng mẹ” khối MGN trường MN xã Hữu Hòa

   Ngày phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh người phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20-10 hàng năm. Vào dịp lễ này hang năm, các bé trường MN xã Hữu Hòa đã có rất nhiều những hoạt động để tỏ lòng biết ơn tới mẹ của mình như múa hát, đọc thơ và làm thiệp tặng mẹ. Những hoạt động đó, dù chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng xuất phát từ chính lòng biết ơn và tình cảm từ trái tim mà các con muốn làm cho bà, cho mẹ.

  Năm nay, do dịch bệnh, các bé không đến trường, nhưng các cô vẫn muốn cùng các bé giành cho các bà các mẹ nhiều sự bất ngờ qua những tấm thiệp do chính tay các con làm tặng mẹ qua video hướng dẫn “ Làm thiệp 20-10 tặng mẹ” do Cô Thủy- GV khối MGN trình bày nhé. Chúng mình hãy cùng xem video nào.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Năm 2021 : 6.455